BCC Channel  
HOME   TV ONLINE   ABOUT US   CONTACT
 ฅนพอดี
 
 
   BCC CHANNEL ฅน พอ ดี EP.01 ตอน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
   ...รายการฅนพอดีในตอนแรกนี้ จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ เรื่องราวดีๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ ...