BCC Channel  
HOME   TV ONLINE   ABOUT US   CONTACT
 ฅนพอดี
 
 
   BCC CHANNEL ฅน พอ ดี EP.02 ตอน สวนออนซอนพ่อเลี่ยม
   รายการฅนพอดีในตอนนี้จะพาไปรู้จัก ลุงเลี่ยม หรือ พ่อเลี่ยม บุตรจันทรา ปราชญ์ชาวบ้าน ...
     
   BCC CHANNEL ฅน พอ ดี EP.01 ตอน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
   ...รายการฅนพอดีในตอนแรกนี้ จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ เรื่องราวดีๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ ...